دوره آموزشی آواز ایرانی , موسیقی ایرانی

7 آگوست,2014 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی آواز ایرانی , موسیقی‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
مهدی مبتقا
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

دوشنبه 20-13

دوره آموزشی آواز ایرانی , موسیقی ایرانی

- تدریس توسط مهدی مبتقا – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.