گزارش داوري دوسالانه آهنگسازي پژمان

18 ژانویه,2015 سازخانه طهران | فراخوان - گزارش داوري دوسالانه آهنگسازي پژمان‎

Poster-for-web

گزارش داوري دوسالانه آهنگسازي پژمان

با پايان يافتن مهلت ارسال آثار در نيمه‌شبِ پنج‌شنبه، 25 دی ماه 1393، مراحل پرينت، تكثير و كدگذاري پارتيتورها با مديريت خانم سارا سبلانی در نغمه سازخانه طهران آغاز شده و تا شروع جلسه داوری ادامه يافت. جلسه داوری با حضور آقايان احمد پژمان، هوشنگ كامكار، حميدرضا ديبازر، امير اسلامی، امين هنرمند و  سارا سبلانی، راس ساعت 15 روز جمعه، 26 دي ماه در سازخانه آغاز شد. در ابتدا هر يك از 42 اثر ارسالی مورد ارزيابی اوليه قرار گرفت و نمونه‌های صوتي آنها شنيده شد. در اين مرحله، هر يك از داوران نتيجه ارزيابی خود را ثبت كرده و در پايان با معدل‌گيریِ نمرات، حدود 10 اثر برای راه‌يابی به مرحلة دوم در نظر گرفته شد. در مرحلة دوم، آثارِ انتخابی مجدداً مورد مطالعه قرار گرفته و دو نفرِ برگزيده با اتفاق آراء مشخص شدند. پيش از تصميم‌گيری در مورد نفر اول و دوم از ميان دو نفر برگزيده، هر يك از داوران تحليل خود را از قطعات ارائه داده و پس از بحث و گفتگو، نفر اول و دوم با اختلاف ناچيزی انتخاب شدند.

انتخاب نفر سوم با چالش و بحث‌های بسياری همراه بود. در اين مرحله كه حدود يك ساعت به طول انجاميد، تمامی انتخاب‌های ممكن به بحث گذاشته شد و حتي صحبت از گزينش تنها دو اثر به ميان آمد. با رد اين پيشنهاد و تصميم‌گيری برای انتخاب سه برگزيده، قطعات احتمالی براي كسب مقام سوم دوباره مورد بررسی قرار گرفته و سر انجام نفر سوم با ملاحظاتی مشخص گرديد. جلسه داوری با ارائه گزارش تصويری مختصر و امضای صورت جلسه به پايان رسيد. سه نفرِ برگزيده از انتخاب آثارشان مطلع شدند اما ترتيب مقام‌ها در مراسم اختتاميه اعلام خواهد شد.

در طی ارزيابی آثار، موارد مختلفی مورد توجه داوران قرار گرفت؛ علاوه بر استفاده از عناصر موسيقی ايرانی كه جزو ملزومات شركت در مسابقه بود، جذابيت و اصالت مواد تماتيك و موتيويك، زبان هارمونيك، بسط و گسترش تماتيك و فرم، استفاده موثر و مصطلح از سازها و نحوه نگارش پارتيتور مورد بررسي قرار گرفت. در هر يك از آثار ارسالی، برخورد متفاوتی با موارد فوق صورت گرفته و عموماً مُدها و مواد تماتيكِ مورد استفاده، تداعي‌كننده موسيقی ايرانی بودند. بديهی است كه در هر مسابقه‌ای تعداد محدودی برگزيده وجود دارد و ناگزير تعداد بسياری از شركت كنندگان جزو منتخبين نيستند. عدم انتخاب اين آثار هرگز به معنی كيفيت پايين آنها و يا عدم صلاحيت عرضه آنها نيست، بلكه بايد توجه داشت كه اين آثار با توجه به نحوه داوري و نگاه خاص هيأت داورانِ اين مسابقه در رقابت با سايرين ناموفق بوده‌اند. اين رقابت گاهی بسيار تنگاتنگ است و چه بسا برخي از آثارِ انتخاب نشده به دليل كيفيت مناسبشان در مسابقات ديگر مورد توجه قرار گيرند.

در پايان، از طرف نغمه سازخانه طهران و هيأت داوران از تمامي شركت‌كنندگان در اين مسابقه كه با سعي و تلاش خود آثار ارزنده‌ای را در مدت كوتاهی خلق و ارسال نمودند، تشكر و قدردانی می‌شود.

امين هنرمند، 27/10/93
دبير دوسالانه آهنگسازی پژمان و عضو هيأت علمی دانشگاه تهران