دوره آموزشی تجزیه تحلیل موسیقی ایرانی

14 آوریل,2014 سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی ایرانی , تجزیه تحلیل موسیقی ای‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

یکشنبه 18:30- 17

دوشنبه 20-16

دوره آموزشی موسیقی ایرانی , تجزیه تحلیل موسیقی ایرانی , دروس تئوری

- تدریس توسط رضا پرویز زاده – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.