دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ایرانی , تار و ستار

4 اکتبر,2014 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ا‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

دوشنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ایرانی , تار و ستار

- تدریس توسط ساینا زمانیان – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.