مهدی مبتقا

7 آگوست,2014 مهدی مبتقا - آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران‎

اساتید


مبتقا
نام
مهدی
نام خانوادگی
مبتقا
متولد
1351

دوره های مورد تدریس توسط استاد

آواز ایرانی

مدارک و دوره های تحصیلی

وی دانش آموخته‌ی موسیقی از دانشکده هنر و معماری است و از محضر استادان: صدیق تعریف، رضوی سروستانی، صدیف، محسن کرامتی، منوچهر همایون پور و همچنین مکتب پربار استاد محمدرضا لطفی استفاده کرده است

پیشینه حرفه ای

وی دانش آموخته‌ی موسیقی از دانشکده هنر و معماری است و از محضر استادان: صدیق تعریف، رضوی سروستانی، صدیف، محسن کرامتی، منوچهر همایون پور و همچنین مکتب پربار استاد محمدرضا لطفی استفاده کرده است